Priopćenje Koestlin d.d. o upisu odluke Glavne skupštine u sudski registar

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Koestlin d.d. (dalje: Društvo) obaviještava  da je Trgovački sud u Bjelovaru dana 7. prosinca 2023. godine donio riješenje kojim se:

- upisuje u sudski registar Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica Društva uz plaćanje otpremnine na glavnog dioničara Mepas d.o.o., BIH, donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 13. listopada 2023. godine

- Mepas d.o.o Široki Brijeg, Varaždinska 1, BIH, upisano u Registar poslovnih subjekata Bosne i Hercegovine, MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006, OIB: 02532527641 upisuje kao jedini dioničar društva Koestlin d.d. 

 

U Bjelovaru, 07.prosinca 2023.godine