Priopćenje Koestlin d.d. o provedenoj korporativnoj akciji

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Koestlin d.d. (dalje: Društvo) obaviještava javnost da je dana 8. prosinca 2023. godine Središnje klirinško depozitarno društvo provelo isplatu za korporativnu akciju prijenosa dionica manjinskih dioničara i vlastitih dionica izdavatelja Koestlin d.d., te preknjižbe istih dionica oznake KOES-R-A s računa manjinskih dioničara i Društva na račun glavnog dioničara Mepas d.o.o. Široki brijeg, Varaždinska 1, BIH, upisano u Registar poslovnih subjekata bosne i Hercegovine, MBS 64-01-0122-08, JIB 4272016790006, OIB: 02532527641.

U Bjelovari, 08. prosinca 2023. godine