Obavijest o sklopljenom Aneksu 3 Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraska d.d.

U Bjelovaru, 31. svibnja 2022. godine

 

Predmet: dostava Obavijesti o sklopljenom Aneksu 3 Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraska d.d.

 

Dana 16. rujna 2021. godine Koestlin d.d. sklopilo je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb,

Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica. Dana 31. siječnja 2022. godine sklopljen je Aneks navedenom Ugovoru, te dana 30. ožujka 2022.godine Aneks 2 istom Ugovoru.

 

Ugovorom o kupoprodaji dionica Maraska d.d. ugovorena je prodaja 647.262 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Koestlin d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Navedeni iznos dionica predstavlja 45,35 % temeljnog kapitala Maraske d.d.

 

Predmetnim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti.  Aneksom 1 Ugovora je izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta na datum 1.4.2022.godine, dok je Aneksom 2 Ugovora izmijenjen krajnji rok na datum 31.5.2022.godine

 

Dana 31.05.2022. godine ugovorne strane su sklopile Aneks 3 navedenom ugovoru u kojem je izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta, tako da je sada krajnji rok za ispunjenje ugovorenih uvjeta 30.06.2022. godine.

                                                                                                                                                         Koestlin d.d.