Obavijest o sklopljenom Aneksu 2 Ugovoru o kupoprodaji dionica

U Bjelovaru, 30. ožujka 2022. godine

Predmet: dostava Obavijesti o sklopljenom Aneksu 2 Ugovoru o kupoprodaji dionica Maraska d.d.


Dana 16. rujna 2021. godine Koestlin d.d. sklopilo je s društvom STANIĆ BEVERAGES d.o.o., Zagreb,
Slavonska avenija 22, OIB: 25420356246, Ugovor o kupoprodaji dionica, te dana 31. siječnja 2022. godine Aneks navedenom Ugovoru.

Ugovorom o kupoprodaji dionica Maraska d.d. ugovorena je prodaja 647.262 redovnih dionica Maraske d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, OIB: 07602786563, u vlasništvu Koestlin d.d., kupcu STANIĆ BEVERAGES d.o.o. Navedeni iznos dionica predstavlja 45,35 % temeljnog kapitala Maraske d.d.

Predmetnim Ugovorom o kupoprodaji dionica utvrđeno je da će se prijenos dionica na kupca STANIĆ BEVERAGES d.o.o. obaviti najkasnije do 31.01.2022. godine kada se ispune ugovoreni prethodni uvjeti, a Aneksom Ugovora je izmijenjen krajnji rok na datum 1.4.2022.godine..

Dana 30.03.2022. godine ugovorne strane su sklopile Aneks 2 navedenom ugovoru u kojem je izmijenjen krajnji rok za ispunjenje ugovorenih prethodnih uvjeta, tako da je sada krajnji rok za ispunjenje ugovorenih uvjeta 31.05.2022. godine.

Koestlin d.d.