Odluka o sazivu Glavne skupštine za 2016. godinu

 Izvješće nadzornog odbora za 2015. godinu

 Utvrđivanje fin. izvještajax za 2015. god.(Uprava i N.O.)

 

 

 

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

UPRAVA DRUŠTVA

 

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 3.lipnja 2016. godine u Osijeku u 12,30 sati u Upravnoj zgradi u poslovnoj sali na I katu tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239

Za Skupštinu objavljujemo sljedeći:

 

DNEVNI RED 

 

1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine

2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2015. godinu

3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2015. godini

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2015. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2015. godini

7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Koestlin d.d. Bjelovar     

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3.,4., 5. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 7. i 8., na način kako slijedi:

 

AD2. Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2015. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2015. godini:

-          Ukupni prihod 186.776.127,37 kn

-          Ukupni rashod 177. 472.315,95

-          Dobit prije oporezivanja  9.303.811,42 kn

 

AD3.  Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2015. godinu

AD4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. godini

AD5. Dobit prije oporezivanja ostvarena u 2015. godini u iznosu od 9.303.811,42  kn u cijelosti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

AD6. Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2015. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2015. godini

AD7. Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

AD8. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Koestlin d.d Bjelovar.:

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar (u daljnjem tekstu: Statut) broj 7304/08 od 29. svibnja 2008. godine.

Članak 2.

Članak 55.st.1. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi:

„Društvo zastupaju predsjednik Uprave i član/ovi Uprave samostalno i neograničeno.

Ako se Uprava sastoji od jednog člana –direktora, direktor zastupa društvo samostalno i neograničeno.“

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar.

Na dan stupanja na snagu pročišćenog teksta Statuta društva Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin Bjelovar d.d. broj 7304/08 od 29. svibnja 2008. godine.

 

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www. koestlin.hr

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine

b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 22/II kod gđe Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka  i sve druge informacije iz čl.280 ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva, nova skupština sa istim dnevnim redom održat će se 20. lipnja 2016. godine s početkom u 12,30 sati na istom mjestu, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. 

 Skupština prijava 2016.doc 

 Skupština punomoć 2016.doc

(C) 2008. Koestlin. Sva prava pridržana OBAVIJEST! Kontakt / Sitemap