Odluka Glavne skupštine 29.05.2015. godine

 Izvješće nadzornog odbora za 2014. godinu

 Utvrđivanje fin. izvješča za 2014. god. (Uprava i N.O.)

 Poziv na Glavnu skupštinu 2015. godine

 

 

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

Bjelovar, Slavonska cesta 2a

 

UPRAVA DRUŠTVA

                       

 

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

              REDOVITU GLAVNU  SKUPŠTINU

 

KOESTLIN d.d.  Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana  29. svibnja 2015. godine (petak) u 13,30 sati u Osijeku, u Upravnoj zgradi u poslovnoj sali  na I katu tvrtke Kandit d.o.o., Vukovarska cesta 239. Za Skupštinu objavljujemo sljedeći 

 

                                    DNEVNI RED

 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih

opunomoćenika, koji sudjeluju u radu Skupštine

2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014.godini, sa Godišnjim financijskim izvješćem za 2014. godinu

3. Izvješće revizora Društva za 2014. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. godini.

5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2014. godini.

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( odobravanje rada ) :

a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2014. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2014. godini.

7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2015. godinu.

     

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor  pod točkom 7. kako slijedi:

 -    ukupni prihod                              189.955.730,09  kn                              

-    ukupni rashod                              185.279.006,89  kn

-    dobit prije oporezivanja                   4.676.723,20  k

AD3.  Usvaja  se izvješće revizora Društva u 2014. godini.

AD4.  Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini.

AD5.  Dobit prije oporezivanja ostvarena u 2014. godini u iznosu od 4.676.723,20 kn u cijelosti raspoređuje  se u zadržanu dobit Društva.

AD6. Daje se razrješnica (odobrava rad ) :

  1. Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2014. godini
  2. Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2014. godina

AD7. Za revizora Društva u 2015. godini imenuje se Deloitte   d.o.o.,  Zagreb.

 

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i

zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog

bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj

glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su

kumulativno ispunile sljedeće uvjete :

a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom

depozitarnom društvu upisane dionice Društva, 10 dana prije održavanja Glavne

skupštine,

b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele

najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta

2a soba br. 22/II, kod gđe. Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i

ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje

objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na

internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će

dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim

danom od 10 do 13 sati u pravnoj službi u sjedištu Društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva nova Skupština sa

istim dnevnim redom održat će se 15. lipnja 2015. godine s početkom u 13,30 sati na istom

mjestu i s istim dnevnim redom, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. Bjelovar

 

 

 Skupština - prijava 2015  Punomoć 2015

(C) 2008. Koestlin. Sva prava pridržana Kontakt / Sitemap