Odluke Glavne skupštine 2013.

 

 Poziv na Glavnu skupštinu 24.05.2013.

 

 

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

Bjelovar, Slavonska cesta 2a

 

UPRAVA DRUŠTVA

                       

 

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za                                                             

               

                              REDOVITU GLAVNU  SKUPŠTINU

 

KOESTLIN d.d.  Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana  24. svibnja 2013. godine (petak) u 12 sati u Zadru, Biogradska cesta 64A, u poslovnoj sali  Maraske d.d. na I katu.

Za Skupštinu objavljujemo sljedeći

 

                                                       DNEVNI RED

 

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika, koji sudjeluju u radu Skupštine
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2012.godinu, sa Godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu,  nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva
 3. Izvješće revizora Društva za 2012. godinu.
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. godini.
 5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2012. godini.
 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( odobravanje rada ) :

a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2012. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2012. godini.

7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2013. godinu.

 

     

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor  pod točkom 7. kako slijedi:

 AD2.   Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva.

Glavna skupština prima na znanje financijska izvješća za 2012. godinu utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2012. godini: 

 • ukupni prihod                              224.777.161,82  kn                              
 • ukupni rashod                             223.233.149,28  kn
 • dobit                                                1.544.012,54  kn

AD3.   Usvaja  se izvješće revizora Društva u 2012. godini.

AD4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012.        godini.

AD5.  Dobit ostvarena u 2012. godini u iznosu od 1.544.012,54 kn u cijelosti raspoređuje  se u zadržanu dobit Društva.

AD6.   Daje se razrješnica (odobrava rad ) :

 1. Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2012. godini
 2. Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2012. godini

AD7.   Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se Deloitte   d.o.o.,  Zagreb.

 

POZIV DIONIČARIMA

 Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete :

 1. da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu  upisane dionice Društva, 10 dana prije održavanja  Glavne skupštine,
 2. da su prijavuza sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta 2a soba br. 22/II, kod gđe. Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u pravnoj službi u sjedištu Društva .

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva nova Skupština sa istim dnevnim redom održat će se 14. lipnja 2013. godine s početkom u 12 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

 

KOESTLIN d.d. Bjelovar

 

 

 

 Skupština - prijava                      Punomoć

(C) 2008. Koestlin. Sva prava pridržana Kontakt / Sitemap