Priopćenje Odluke Glavne Skupštine Koestlin d,d.

Odluka o sazivu Glavne skupštine za 2017. godinu

Izvješće nadzornog odbora za 2016. godinu

 Utvrđivanje fin. izvještaja za 2016. god. (Uprava i N.O.)

 

 

 

KOESTLIN d.d. Bjelovar

Slavonska cesta 2/a

UPRAVA DRUŠTVA

 

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva Koestlin d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2/a, koja će se održati dana 13. lipnja 2017. godine u 12,00 sati u Bjelovaru, u Upravnoj zgradi u Sali za sastanke u prizemlju tvrtke Koestlin d.d., Slavonska cesta 2a

Za Skupštinu se objavljuje sljedeći:

 

DNEVNI RED 

 

1.Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika koji sudjeluju u radu Skupštine

2. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2016. godinu

3. Izvješće revizora Društva za 2016. godinu

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva iz 2016.godine

6. Donošenje odluke o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti

7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva

8. Donošenje statutarne odluke o izmjenama Statuta Društva

9. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanju rada):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2016. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2016. godini

10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu

11. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica  

 

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar donošenje odluka, na način kako slijedi:

AD2.Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini sa Godišnjim financijskim izvještajem Društva za 2016. godinu utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva s ostvarenim poslovnim rezultatima u 2016. godini

AD3.  Usvaja se Izvješće revizora Društva za 2016. godinu

AD4.Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. godini

AD5.Usvaja se odluka o upotrebi dobiti Društva iz 2016. godine, prema kojoj se dobit u neto iznosu od 5.066.767,09 kuna raspoređuje u reinvestiranu dobit radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava društva

AD6.Donosi se Odluka o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti:

Temeljni kapital društva iznosi 91.193.200,00 kuna, te je podijeljen na 130 276 redovnih dionica na ime i to 130 000 dionica serije A i 276 dionica serije B, nominalne vrijednosti 700 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Svih 130 000 redovnih dionica serije A i 276 redovnih dionica serije B, nominalne vrijednosti 700,00 kuna , zamjenjuje se sa 130 000 redovnih dionica serije A i 276 redovnih dionica serije B, bez nominalne vrijednosti.

AD7.Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

Temeljni kapital Društva iznosi 91.193.200,00 kuna, te je podijeljen na 130 000 redovnih dionica serije A i 276 dionica serije B, bez nominalne vrijednosti.

Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dobit iz 2016.godine u visini 5.066.767,09 kn koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 91.193.200,00 kuna za iznos 5.066.767,09 na iznos od 96.259.967,09 kuna 

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 96.259.967,09 kuna i podijeljen je na 130 000 redovnih dionica serije A i 276 redovnih dionica serije B, bez nominalne vrijednosti, oznake KOES-R-A.

Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvještajima za 2016.godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koju su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Nakon upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar, Društvo će kod SKDD provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD8.Donosi se statutarna Odluka o izmjenama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar

Ovim izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar (u daljnjem tekstu: Statut) broj 7304-2/08 od 3.lipnja 2016.. godine.

Članak 16. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva iznosi 96.259.967,09  kuna“

Članak 17. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Temeljni kapital društva podijeljen je na 130 000 redovnih dionica serije A i 276 redovnih dionica serije B, bez nominalne vrijednosti“

Članak 18. Statuta Koestlin d.d. briše se.

Članak 62. Statuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Ako je zakonom, podzakonskim aktom ili statutom određena obvezna objava podataka i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskim stranicama trgovačkog suda na kojoj se nalazi trgovački registar“

Članak 66.stavak 2. Satuta Koestlin d.d. mijenja se i glasi: „Stupanjem na snagu ovog pročišćenog teksta Statuta Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar broj 7304-2/08 od 3. lipnja 2016.godine“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koestlin d.d. Bjelovar stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o izmjenama i dopunama Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Koestlin d.d. Bjelovar.

Na dan stupanja na snagu pročišćenog teksta Statuta društva Koestlin d.d. Bjelovar prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta Koestlin Bjelovar d.d. broj 7304-2/08 od 3.lipnja 2016. godine.

AD9.Daje se razrješnica (odobrava rad):

a) Upravi društva za vođenje poslova u 2016. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2016. godini

AD10.Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

AD11.Donosi se Odlukao davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

Daje se suglasnost Upravi Koestlin d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:

a) ukupno broj dionica stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih

papira,

c) Uprava može za stjecanje vlastitih dionica platiti cijenu u iznosu prosječne zaključne cijene dionice Društva na Zagrebačkoj burzi d.d. postignute u deset trgovinskih dana koji su prethodili danu kupnje,

d) ovlašćuje se Uprava da cijenu iz prethodne točke može povisiti ili sniziti do 10%

(deset posto) ovisno o ponudi i potražnji;

e) Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ako su uvjeti kupnje i plaćanja u tom slučaju znatno povoljniji za Društvo,

f) prilikom svakog stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima

Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanima uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

 

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine društva Koestlin d.d.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www. koestlin.hr

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su kumulativno ispunile sljedeće uvjete:

a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice društva, 10 dana prije održavanja Glavne skupštine

b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, na adresu Slavonska cesta 2/a, Bjelovar, soba br. 22/II kod gđe Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka  i sve druge informacije iz čl.280 ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 10 do 13 sati u Sektoru pravnih i općih poslova Koestlin d.d. u sjedištu društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva, nova skupština sa istim dnevnim redom održat će se 30. lipnja 2017. godine s početkom u 12,00 sati na istom mjestu, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. 

 

 Skupština prijava 2017.doc 

 Skupština punomoć 2017.doc

(C) 2008. Koestlin. Sva prava pridržana OBAVIJEST! Kontakt / Sitemap