Odluke Glavne skupštine 2014.

 

Poziv na Glavnu skupštinu 30.05.2014.

 

Odluke Glavne skupštine 2013.

 

 Poziv na Glavnu skupštinu 24.05.2013.

 

 

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

Bjelovar, Slavonska cesta 2a

 

UPRAVA DRUŠTVA

                       

 

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta društva KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla Bjelovar, Slavonska cesta 2a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

              REDOVITU GLAVNU  SKUPŠTINU

 

KOESTLIN d.d. Bjelovar, Slavonska cesta 2a, koja će se održati dana 30. svibnja 2014. godine (petak) u 12 sati u Zadru, Biogradska cesta 64A, u poslovnoj sali Maraske d.d. na I katu.

Za Skupštinu se predlaže

 

                                    DNEVNI RED

 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih

opunomoćenika, koji sudjeluju u radu Skupštine

2. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013.godinu

3. Izvješće revizora Društva za 2013. godinu.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013.

godini.

5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu

6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2013. godini.

7. Donošenje odluke o davanju razrješnice ( odobravanje rada ) :

a) Upravi Društva za vođenje poslova u 2013. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslova u 2013. godini.

8. Donošenje odluke o: a) izboru članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

b) utvrđenju imenovanja predstavnika radnika za člana

Nadzornog odbora

9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2014. godinu.

     

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

Uprava i Nadzorni odbor suglasno predlažu Glavnoj skupštini Koestlin d.d. Bjelovar

donošenje odluka kako su ih utvrdili pod točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 7., a Nadzorni odbor pod

točkom 9. kako slijedi:

AD2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva.

AD3. Usvaja se izvješće revizora Društva u 2013. godini.

AD4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2013.

godini.

AD5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu i to: bilanca, račun

dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama u kapitalu i

bilješke uz financijska izvješća, s iskazanim rezultatima poslovanja

- ukupni prihodi 207.706.586,40 kn

- ukupni rashodi 206.688.300,66 kn

- dobit prije oporezivanja 1.018.285,74 k

AD6. Dobit ostvarena u 2013. godini u iznosu od 1.018.285,74 kn u cijelosti raspoređuje se

u zadržanu dobit Društva.

AD7. Daje se razrješnica (odobrava rad ) :

a) Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2013. godini

b) Nadzornom odboru Društva za nadzor poslovanja Društva u 2013. godini

AD8.a) Za članove Nadzornog odbora za novi četverogodišnji mandat, biraju se:

· gosp. Mirko Grbešić, OIB:98023120914, putovnica: 000413243, GK

Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Dobrkovići bb, Bosna i

Hercegovina

· gosp. Stanko Pavković, OIB: 37445321692, putovnica: 001467562, GK

Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Zavoznik bb, Bosna i

Hercegovina

· gosp. Tonćo Zovko, OIB: 33879587376, putovnica: 002120584, GK

Mostar, Bosna i Hercegovina, Široki Brijeg, Oklaji bb, Bosna i

Hercegovina

· gosp.Zdravko Pavić, OIB: 92341749713, Osijek, Mrežnička 30

Mandat novo izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana izbora i

traje četiri godine.

b) Utvrđuje se da je odlukom Radničkog vijeća kao predstavnik radnika za člana

Nadzornog odbora imenovana:

· gđa. Slavica Kranjec, OIB: 66168834700, Bjelovar, Alojzija Stepinca 21

AD9. Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se Deloitte d.o.o., Zagreb.

 

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju osobno ili putem opunomoćenika i

zakonskih zastupnika.

Opunomoćenik mora imati pisanu punomoć ovjerenu u sjedištu Društva ili kod javnog

bilježnika u kojoj je navedeno koga zastupa, ukupna nominalna vrijednost dionica i broj

glasova kojima raspolaže.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva: www.koestlin.hr

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju osobe koje su

kumulativno ispunile sljedeće uvjete :

a) da imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom

depozitarnom društvu upisane dionice Društva, 10 dana prije održavanja Glavne

skupštine,

b) da su prijavu za sudjelovanje u pisanom obliku sa potvrdom o broju dionica podnijele

najkasnije 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Prijava o namjeri sudjelovanja na Skupštini podnosi se Društvu, u Bjelovaru, Slavonska cesta

2a soba br. 22/II, kod gđe. Mirjane Kovačić, gdje se i podiže potvrda o broju dionica i

ovjerava punomoć za zastupanje.

Sadržaj poziva za glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje

objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na

internetskoj stranici Društva www.koestlin.hr

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će

dostupni dioničarima na uvid u roku 10 dana od dana sazivanja Glavne skupštine, radnim

danom od 10 do 13 sati u pravnoj službi u sjedištu Društva.

Na Glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem glasačkih kartona.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma utvrđenog u Statutu Društva nova Skupština sa

istim dnevnim redom održat će se 17. lipnja 2014. godine s početkom u 12 sati na istom

mjestu i s istim dnevnim redom, a sve odluke će se moći donositi bez obzira na broj nazočnih ili zastupljenih dioničara.

KOESTLIN d.d. Bjelovar

 

 

 Skupština - prijava          Punomoć

(C) 2008. Koestlin. Sva prava pridržana Kontakt / Sitemap